bootstrap theme

FS Software s.r.o.

FS Software s.r.o. působí na trhu už od roku 1990. Nejdříve šlo o sdružení podnikatelů, za jehož vytvořením stála prakticky náhoda. Otevření hranic po roce 1989 vylákalo Čechoslováky na návštěvy dosud nepřístupných zemí západní Evropy. Mezi tisícovkami lidí mířících zejména do Rakouska a Německa nechyběli ani pracovníci dopravních podniků. Když se z jedné z těchto cest vrátil zpět do Olomouce tehdejší ředitel tamního DP, byl mj. nadšen z moderního provedení zastávkových jízdních řádů pomocí počítačů. Obrátil se proto na své podřízené s tím, zda by nebyli schopni vytvořit platformu, podle níž by bylo možné zajistit zpracování jízdních řádů obdobným způsobem i pro Olomouc. Zakladatelé firmy, kamarádi znající se z volejbalu se této zakázky chytli a vytvořili první software, v němž bylo možné zpracovat kompletní jízdní řády. Projektem pro olomoucký DP mělo celé počínání v oblasti softwaru pro dopravce skončit, jenomže z jednorázové zakázky, která měla přinést hlavně vylepšení rodinných rozpočtů v době mateřských dovolených, se nakonec zrodila práce, která původní zakladatele zaměstnává už víc jak čtvrtstoletí. Po DP města Olomouce následovala vlna zájmu z dalších měst, software se dopracovával, rozšiřoval a postupně doplňoval o další moduly. Stále však přitom platí, že firma je schopná software nejen dodat, ale na přání provozovatelů vypracovat i kompletní jízdní řády, případně vyřešit optimalizaci dopravy, což je předmětem její činnosti dodnes.

Home

10 principů kvality Skeleton®


1. Rozumíme podnikovým cílům a technickým požadavkům zákazníka.

V průběhu každého projektu je nutno učinit mnoho rozhodnutí ovlivňujících jeho úspěch, a proto musí všechny zainteresované strany dobře rozumět podnikovým cílům i technickým požadavkům zákazníka a zajistit, aby mu navrhované řešení co nejlépe vyhovovalo.


2. Víme, co má být dodáno, v jakých termínech a jak včasné dodávky zajistíme.

Při návrhu řešení se řídíme osvědčenými formálními postupy, při nichž spolu se zákazníkem přesně definujeme cíle a rozsah projektu a jeho realistický harmonogram. Vytvořený úvodní dokument projektu, obsahující i specifikaci dodávek spolu s akceptačními kritérii, je pak oběma stranami schválen dříve, než se začne projekt realizovat. To je pro zákazníka zárukou dodržení požadované kvality.

 

3. Na dosažení cílů zákazníka spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami.

Jasně identifikujeme všechny jednotlivce i skupiny mající na projektu nějaký zájem a průběžně je informujeme o postupu a změnách v projektu. Usilujeme o jejich ztotožnění s projektem a o pochopení jejich případných námitek, tak aby je projekt mohl náležitě zohlednit.

 

4. Role a zodpovědnosti členů projektového týmu jsou v našich projektech hned od začátku jednoznačně určeny.

Organizaci projektového týmu a role a zodpovědnosti jeho členů dohodneme se zákazníkem už v přípravné fázi projektu. Detaily, včetně určení konkrétních jmenovaných členů týmu, jsou součástí úvodního dokumentu a jsou spolu s ním schváleny ještě před začátkem realizace. Zákazníkovi vždy doporučíme uspořádání nejvhodnější pro jeho potřeby a daný typ projektu. Jasné rozdělení rolí a povinností je pro nás v každém projektu důležitou podmínkou úspěchu.

 

5. Členové týmu v našich projektech vždy mají potřebné znalosti, zkušenosti a rozhodovací pravomoci.

 Do projektového týmu vždy za svou stranu jmenujeme kvalifikované odborníky, kteří mají znalosti, zkušenosti a certifikace potřebné k vykonávání svých úkolů, a v našem programu vzdělávání a školení si je soustavně doplňují. V případě nutnosti zajistíme účast specializovaného experta od třetí strany.

 

6. Projekty řídíme profesionálně podle vlastní firemní metodiky.

Zákazníkům doporučujeme vlastní metodiku, úspěšně používanou již více než 20 let.

 

7. Dokážeme rozpoznat a zvládat rizika a problémy.

Každý projekt, bez ohledu na velikost, vždy přináší rizika a problémy spojené s jeho realizací. Naše zkušenosti a metodické postupy nám umožní je včas zaznamenat a zvládat tak, aby se minimalizovaly škody a maximalizovaly šance na úspěch. Každé riziko se formálně vyhodnocuje, rozhodne se, jak na něj reagovat, a starost o něj se přidělí konkrétní osobě. Při řízení (zvládání) rizik prosazujeme naprostou otevřenost, důslednost a spolupráci se zákazníkem.

 

8. Vždy připravujeme a plníme plán zajištění kvality.

Kvalita v projektech znamená vhodnost pro daný účel. Každý náš projekt má svůj plán kvality, popisující techniky a standardy, které se budou v tomto projektu využívat, a také to, kdo za dosahování požadovaných úrovní kvality zodpovídá a kdo a jak bude kvalitu kontrolovat. Zajišťování a řízení kvality doprovází každý náš projekt ve všech jeho fázích.

 

9. Umíme zákazníkům vysvětlit, jak nejlépe jejich potřebám vyhoví standardní funkcionalita systému Skeleton® a v něm zabudované a celosvětově osvědčené postupy.

Flexibilita a rozmanitost konfiguračních možností softwaru Skeleton® umožňuje uspokojit a pokrýt řadu zdánlivě jedinečných zákaznických požadavků bez nutnosti větších úprav. To ve výsledku znamená, že lze realizovat dlouhodobě stabilnější řešení s nižším rizikem. Vždy svým zákazníkům demonstrujeme, jak a proč je pro ně užitečné využívat výhody, které standardní Skeleton® poskytuje.

 

10. Zajistíme dostatečné vyškolení pracovníků a poskytneme i pomoc při zvládání dopadů změn, které projekt přinese.

Školení projektového týmu a koncových uživatelů jsou pro úspěšnou implementaci klíčová. Navrhneme program potřebných školení. Probereme s odpovědnými pracovníky zákaznické organizace důležité změny, které v důsledku projektu dopadnou na jejich zaměstnance, partnery a systémy řízení, a navrhneme, jaká podpora a pomoc jim má být poskytnuta.