Vymáhání pohledávek

za parkování nebo od černých pasažérů

Zpracovávání údaje k černým pasažérům pomocí programu FS Software


Černí cestující, tedy takoví, kteří cestují vozidlem záměrně bez platného cestovního lístku, patří k veřejné dopravě od jejích samotných počátků a města (a dopravci) vždy hledala cesty, jak jejich počet co nejvíce eliminovat a jak pomocí pokut přimět do budoucna cestující, aby si jízdenku pořídili. Činnosti spojené s vymáháním pokut se však řídí zákonnými předpisy a evidence černých pasažérů představuje rozsáhlou administrativní činnost, která si vynucuje plné nasazení někdy i několika pracovníků. Zkušenosti s vymáháním pokut se liší v jednotlivých dopravních firmách a jsou do značné míry závislé i na sociální skladbě obyvatelstva či ochotě nadřízených orgánů jít tvrdě za získáním prostředků, které jim náleží. My se podíváme na speciální program, který nabízí dopravcům ušetření řady administrativních úkonů a zpřehlednění celého systému získávání prostředků z vydaných pokut.


Program soustředící se na problematiku černých pasažérů je řešen jako přehledný systém, který umožňuje sledovat vývoj pokuty od samotného počátku až po její uzavření, přičemž je k dispozici i kompatibilita s různými dalšími programy (například účetními). Samozřejmostí je, že program odpovídá parametrům zákona na ochranu osobních údajů, takže se v něm objevují jen nejdůležitější údaje k identifikaci cestujícího, tj. jméno a příjmení, datum narození a případně adresa poskytnutá ze strany černého pasažéra. Ve chvíli, kdy revizor zachytí černého pasažéra, je nezbytné, aby vypsal všechny údaje správně, což značně usnadňuje následnou práci při zanášení hlášenek do programu. Z tohoto důvodu některé firmy například motivují revizory v případě, že získají všechna potřebná data v odpovídající kvalitě. Restrikce naopak přicházejí ve chvíli, kdy se ukáže, že revizor si svou práci zjednodušil a hlášenku správně nevypsal (čímž se mnohdy stává pokuta prakticky nedobytná). Každé zachycení černého pasažéra se eviduje, takže je možné vidět jeho vývoj v dlouhodobém horizontu. K vymazání osobních údajů dochází až ve chvíli, kdy jsou pokuty uhrazeny. Dopravce má díky tomu možnost „seznámit se“ s notorickými černými cestujícími, kteří mají za cestování načerno vystaveno i několik pokut. Po anonymizování údajů, zůstává nadále v programu evidována jen platba coby ekonomický údaj.


Vraťme se ale zpět na počátek k zanesení hlášenky do programu. Jakmile je údaj o černém pasažérovi evidován, je možné začít realizovat jednotlivé fáze, které jsou nadefinované jednak zákonem, ale také zvyklostmi jednotlivých dopravců. Řešení je z tohoto důvodu řešeno jako uživatelsky nastavitelné. Fáze vymáhání pokut jsou přednastavené a program je automaticky hlídá. Jakmile uplyne stanovená doba, je ze strany programu pracovník upozorněn na to, že je nutné vykonat nějakou činnost, například rozeslat obsílku. Hodí se dodat, že fáze posílání upozornění na dlužné částky je pro dopravce finančně náročná, protože se nejedná o náklad, který by byl uznáván soudem, a tak posílání dopisů jde na vrub jednotlivých dopravních podniků. V praxi se přitom používají různé způsoby, ať již budeme hovořit o zaslání doporučeného dopisu nebo o posílání přes zasílatele (tj. anonymně, podobně jako například reklamní letáky). Dalším krokem po odeslání dopisu bývá upomínka před žalobou, kterou ovšem ne všichni provozovatelé realizují. Je-li však taková praxe u dopravce zavedena, upozorní opět program na nutnost takový dokument vytisknout a odeslat. Texty dopisů i obsílek lze předem nadefinovat a program sám zvládne převzít potřebná data pro jejich odeslání, takže není nutné vypisovat údaje do dopisů jednotlivě, ale de facto jen stačí odkliknout tlačítko tisku. Pokud ani upomínka před žalobou nevede k tomu, že se hříšník odhodlá pokutu zaplatit, musí o nároku na pohledávku rozhodovat soud. Také soudní žaloba je přitom přednastavena v programu a automaticky generována. Řešení od FS Software má navíc tu výhodu, že je možné umožnit do něj vstup dalším stranám, konkrétně advokátním kancelářím, které nezřídka vymáhání pohledávek od dopravců přejímají. V minulosti bývalo běžné, že se pohledávky prodávaly třetím stranám. Brzy se však ukázalo, že se nejedná o příliš výnosný podnik a zájem společností obchodujících s pohledávkami poměrně rychle opadl. Nadále je sice možné pohledávky prodat, nicméně částka získaná z tohoto prodeje je tak marginální, že je zpravidla pro dopravce nezajímavá, a ti se tak raději snaží získat více prostředků ať již přímým podáním žaloby nebo skrze advokátní kanceláře.

Soud o oprávněnosti žaloby většinou rozhoduje v nepřítomnosti, přičemž černého pasažéra ani nemusí o jednání informovat. Jelikož je zpravidla pohledávka uznána, rozjíždí se další kolo vymáhání prostředků, kdy již ke slovu nastupují exekutoři, kteří se snaží neplatiče vypátrat a prostředky pro zaplacení pokuty vymáhat dalšími cestami. Také exekuční příkazy lze přitom generovat přímo v programu (a je tak možné dát vzdálený přístup do něj i exekutorům). 


Program umožňuje sledovat celý proces vymáhání pohledávky krok za krokem. Je možné připojovat ke každému pasažérovi také další dokumenty ve formě souborů PDF, například údaje z rejstříku osob, z rejstříku dlužníků nebo dokumenty od policie k zajištění totožnosti. Software zároveň hlídá insolvenční rejstřík, čímž urychluje žaloby k insolvencím. Prohledávány jsou průběžně firemní rejstříky i osobní bankroty, aby bylo možné se ze strany podniků přihlásit včas a v zákonné lhůtě s pohledávkou. Tím je možné zajistit nemalou část finančních prostředků.


Z hlediska závěrečné fáze vymáhání pohledávek pracuje software stejně v případě, kdy si pohledávku vymáhá podnik sám, nebo když je předána advokátní kanceláři, která získá k programu vzdálený přístup. Větší dopravní podniky mají nezřídka i několik smluvních advokátních kanceláří, takže je možné nadefinovat více tzv. správců pohledávky, kteří mohou v programu brouzdat. Výhodou pro dopravce je, že má i při předání pohledávek advokátní kanceláři možnost sledovat, jakou činnost vlastně smluvní kancelář provádí (a zda jsou tedy například oprávněné finanční nároky těchto kanceláří, které si účtují za činnosti spojené s podáním žaloby). Díky elektronickému přenosu dat je výrazně ušetřena pracnost správy pohledávek a řešení je dnes bezpochyby jedno z nejpropracovanějších, které se dnes dopravcům nabízí. 


Černí pasažéři jsou nešvar, který se pravděpodobně nepodaří z dopravy nikdy zcela vymýtit. Jejich počet je poměrně velký, takže program je zpravidla uzpůsoben tak, aby se vybrané úkony dělaly ve větších dávkách za určité období, takže se například nedodržuje striktně doba 14 dnů na podání žaloby, ale je podle potřeby prodlužována tak, aby bylo možné najednou podat například 100 nebo 200 žalob. Jelikož někteří černí pasažéři jezdí zadarmo opakovaně a jsou někdy zachyceni v krátkém období, je možné u nich přikročit ke spojení pohledávek a najednou žalovat i více pokut. Vymáhané částky poté stoupají do zajímavých výšin.    


Program ovšem nehlídá jen černé pasažéry nebo zmíněnou činnost advokátních kanceláří, ale také práci revizorů. Na základě odevzdaných výkazů je například možné vypočítávat mzdu, jak už jsme zmínili v úvodu. V programu se také evidují bloky (stvrzenky o zaplacené pokutě na místě) i hlášenky. Kompletní evidence zahrnuje výdaje ze skladu, počet vrácených kusů, množství financí, které musí revizor odevzdat z blokových pokut na místě, potvrzení o příjmu peněz apod. Jedná se tedy i o ochranný prostředek pro zaměstnavatele, který tak získává přehled o práci svých revizorů. 


Program samozřejmě počítá i s variantou, že pasažér dojde ve stanovené lhůtě zaplatit pokutu k okénku na stanovené adrese dopravce. V takovém případě pracovník zanese pohledávku jako vyřízenou a cestující opět figuruje jen jako číslo pro účetní účely. V některých případech se dopravci domluví s pasažérem na splátkovém kalendáři. I to zvládá program hlídat a evidovat, podobně jako bezhotovostní platby (kartou, přes účet atp.). Fakticky je tak v softwaru zakomponován kompletní pokladní systém. 


Myslet je zapotřebí pochopitelně také na situace, kdy se nepodaří peníze získat, ať již kvůli nemožnosti dohledat cestujícího nebo například kvůli úmrtí. Z tohoto důvodu obsahuje program také možnosti storna pohledávek, odpisy pohledávek nebo i zastavení pohledávek (v případě, že se ukáže, že hlášenka byla neoprávněná). V některých případech dopravci přistupují k zastavení vymáhání pohledávek kvůli tomu, že jízdu načerno vykonal cizinec, přičemž vymáhat takovou pohledávku bývá dost složité (a nákladné). Neplatí to však plošně pro všechny státy a například pokuty od pasažérů ze Slovenska se v ČR běžně vymáhají (a naopak).


Pokud dospěje pohledávka až do fáze exekuce, je možné přikročit k různým formám získání financí, ať již nepříjemnou návštěvou exekutora v bytě nebo exekucemi na důchody i sociální dávky. Inspirativní může být postoj některých měst, která se snaží hlídat své peníze a černému pasažérovi, který se snaží 

vyhnout zaplacení pohledávky například nevyhovují v jeho žádostech týkajících se například stavebního povolení nebo sociálního bydlení. 


Program na spravování pohledávek černých pasažérů přináší dopravcům obrovské úspory nákladů za vymáhání díky unifikovanému systému vzorových dopisů, žalob atp. Dopravci zpravidla stačí jediný zaměstnanec, který se správou programu zabývá a který chodí na soud podávat žaloby (pakliže tak nečiní advokátní kancelář). O černých pasažérech získává podnik dokonalý přehled a nesmírně se zrychluje také účtování pohledávek (veškeré rozúčtování je možné realizovat během několika minut) a další činnosti, které s touto náročnou a nevděčnou agendou souvisejí.